شوومر از وزیر کار آکوستا خواست تا استعفا دهد

در فیس بوک مسنجر با ما صحبت کنید.

ببینید چه اتفاقی در جهان رخ می دهد

خواندن بیشتر